Free Web hosting and domain names - 5u.com


 GET YOUR DOMAIN:
electric13 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การบำรุงรักษา
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การบำรุงรักษา :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     
        เครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า

        เครื่องมือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญของช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าที่ดีจะต้องรู้จักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตลอดจนการ
ระวัง รักษาเครื่องมือ เครื่องมือช่างไฟฟ้ามีมาก ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนใช้ในการปฏิบัติงานไฟฟ้าเบื้องต้นมีดังนี้  คือ
        1. คีม เป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากสำหรับช่างไฟฟ้า คีมใช้สำหรับ ตัด ดัด งอ โค้ง และปอกสายไฟฟ้า คีมที่ดีนั้น
จะต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือด้ามเป็นชนวนหุ้มอย่างดี อาจจะใช้ยางหรือพลาสติกก็ได้ คีมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ไฟฟ้าพอจะแยกออกได้ 4 อย่างคือ
         ก. คีมปอกสาย
         ข. คีมจับ
         ค. คีมปากจิ้งจก
         ง. คีมตัด

                              
                                        ก          ข           ค             ง

        ข้อควรระวังในการใช้คีม
        1.ใช้แล้วต้องทำความสะอาดเสมอ
        2. ก่อนเก็บใช้น้ำมันชโลมเสียก่อน
        3. อย่าเก็บไว้ในที่ชื้นจะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย
        4. ถ้าด้ามที่หุ้มฉนวนชำรุดต้องรีบซ่อมทันที เพราะอาจจะไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

        2.ไขควง  ไขควงหรือบางทีเรียกว่า “ สกรูไร“ เป็นเครื่องมือของช่างไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะอุปกรณ์เล็กๆ
น้อย ๆ ภายในบ้าน เช่น ต่อฟิวส์ สวิทช์ ดวงโคม ฯลฯ ไขควงใช้สำหรับขันตะปูเกลียวหรือสกรูให้แน่น หรือใช้ถอนตะปู
เกลียวให้หลุดออกจากที่ยึดไขควงส่วนมากทำด้วยเหล็กเหนียวปลายแบนด้ามใช้ไม้หรือพลาสติก ไขควงมีหลายชนิดตาม
ลักษณะที่ใช้งานคือ

         ก. แบบที่ใช้กันทั่วไป (standard type)  คือเป็นแบบธรรมดามีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สั้นยาว
แตกต่างกันใช้ตามลักษณะของงาน
         ข. แบบออฟเซต (offset type) มีลักษณะงอเป็นมุมฉากมีที่จับยืดตรงกลางเหมาะในการใช้งานที่อยู่ในที่จำกัดซึ่ง
ไขควงธรรมดาใช้ไม่ได้
         ค. แบบฟิลิปส์ (phillips type) ปลายเป็นแฉก ๆ 4 แฉกใช้สำหรับขันหรือคลายสกรูที่มีหัวเป็นกากบาดหรือมีหัว
เป็นรูปสี่แฉก  นอกจากนี้ยังมีไขควงที่สามารถใช้งานได้เอนกประสงค์คือ ไขควงเช็คไฟ โดยบางชนิดสามารถเปลี่ยนปลาย
ได้หลายแบบ คือ ปลายแบน ปลายแฉก ปลายหกเหลี่ยม และใช้เช็คจุดที่มีไฟฟ้าได้ด้วย
                             
        ข้อควรระวังในการใช้ไขควง
        1. อย่าใช้ไขควงแทนสิ่วหรือสกัด
        2. อย่าใช้ไขควงงัดอาจจะทำให้งอได้ง่าย
        3. อย่าใช้ด้ามไขควงแทนค้อน
        4. เมื่อชำรุดรีบซ่อมทันทีหน้า 1:2:3:4:5:6:7
     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894