Free Web hosting and domain names - 5u.com


 GET YOUR DOMAIN:
electric12 เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  หน้าแรก  >>  
 จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาโดย :: นายวัชรพงษ์  ยงไสว อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   

       เครื่องมือวัดไฟฟ้ามีหลายประเภท ที่มีใช้และเห็นกันบ่อย ๆ เช่น แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์และ มัลติมิเตอร์ ฯลฯ
แต่เครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ มัลติมิเตอร์ เนื่องจากใช้ง่าย ราคาถูก และ สามารถใช้ได้เอนกประสงค์
สามารถใช้วัดได้ทั้ง กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า นับเป็นเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่ช่างไฟฟ้า
จะต้องมีไว้ใช้งาน และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน

      1.ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์
        
มัลติมิเตอร์มีส่วนประกอบภายนอกสำหรับใช้งานที่คล้ายคลึงกัน
         
                             

                                    หมายเลข 1 คือ หน้าปัดสเกล
                                    หมายเลข 2 คือ เข็มชี้
                                    หมายเลข 3 คือ สกรูปรับเข็มให้ตรง 0
                                    หมายเลข 4 คือ ปุ่มปรับค่า 0
                                    หมายเลข 5 คือ ย่านและประเภทของค่าที่จะวัด
                                    หมายเลข 6 คือ สวิทช์เลือกย่านและประเภท
                                    หมายเลข 7 คือ รูสำหรับเสียบสายต่อขั้วลบ
                                    หมายเลข 8 คือ รูสำหรับเสียบสายต่อขั้วบวก

       หน้าปัดสเกล เนื่องจากมัลติมิเตอร์สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายอย่าง ดังนั้นที่หน้าปัดจะมีสเกลของค่าต่างๆ
แยกจากกัน เมื่อวัดอ่านค่า จำเป็นต้องเลือกสเกลที่จะอ่านให้ถูกต้อง

                       
       จากรูปจะเห็นว่า
       - เมื่อวัดความต้านทานต้องอ่านค่าจากสเกล
       - เมื่อวัดแรงดันหรือกระแสไฟตรงต้องอ่านค่าจากสเกล DCV.A
       - เมื่อวัดแรงดันไฟสลับต้องอ่านค่าจากสเกล ACV หรือ AC 3V Only
       - เมื่อวัดกระแสไฟสลับต้องอ่านค่าจากสเกล ACA
       - เมื่อวัดขนาดของสัญญาณต้องอ่านค่าจากสเกล dBหน้า 1:2:3:4:5
     

  ::สมุดเยี่ยม(guesbook)
  ::กระดานข่าว(webboard)
  ::ประวัติผู้จัดทำ

 


โปรดคลิกแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ครับ!!
เพื่อแนะนำและแสดงความคิดเห็น

© 2002 by watcharapong yongswai  Tik2514@hotmail.com
อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา โทร 055--499163 , 09-2695024 , 01-4755894