การเคลื่อนที่บนระนาบเอียง

เป็นการเคลื่อนที่บนระนาบเอียงด้วยความเร็วคงตัว นักเรียนสามารถกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ได้ เช่น มุมของระนาบเอียง(Angle of inclination) น้ำหนักวัตถุ(Weight) สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน(Coefficcient of friction)

เมื่อนักเรียนกดปุ่ม Start โปรแกมจะแสดงภาพการเคลื่อนที่บนพื้นเอียง พร้อมทั้งแสดงแรงที่ขนานกับพื้นเอียง(Parallel component) แรงที่ตั้งฉากกับพื้นเอียง(Normal force) แรงเสียดทาน (Force of friction)

นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถดูเวกเตอร์ของแรง โดยการคลิ๊กที่ Force vectors


 

Physics
สารบัญ