ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฟิสิกส์
 
phyasia
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ในฐานะตัวแทน ประเทศไทย จากการแข่งขัน ฟิ สิกส์โอลิมปิ กระดับทวีปเอเชีย ครั ้งที่ 14 ประจําปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 5 - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี ผศ.ดร.ยุ วดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้ อมด้วยคณะครู ผู้ ปกครอง และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี หลังตัว แทนประเทศไทยทั ้งหมดเดินทางกลับ ถึงประเทศไทย อ่านต่อ...
tao10 นักเรี ยนโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ ารางวัล 3 เหรี ยญทอง 3 เหรี ยญเงิน ในการแข่งขัน ดาราศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติ ครั ้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน พ.ศ.2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ่านต่อ...
phythailand ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.สมพร บัวประทุม อ.กิติศักดิ์ บุญขำ และ อ.รัชนิกร กุมรัมย์ เป็นผู้ควบคุมทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายวิชญ์ ศรีปรัชญากุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง และยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญมาครองได้อีก 2 รางวัล คือ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด และรางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3 คน ได้แก่ นายธนวัฒน์ เตชภานุวัฒน์ นายสิรวิชญ์ พุฒพัฒน์ และนายณัฐภพ หลักดี และได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ 2 คน ได้แก่ นายภัทรพล สังฆวัตร และนายชยพล อุณหโชค
 
  แผนการสอนของสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


         ภาคเรียน 2/2557
         1. กลศาสตร์ 2 ว 30201
          2. พื้นฐานวิศวกรรม ว30294
          3. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ว30203
          4. การออกแบบและเทคโนโลยี ง30161
       

 

e-learning

 
 

 

 

 

Copyright © 2009 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.

You are the visitor number    count  Since January 12,2004