ความหมาย ความสำคัญของพลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION
ข้อมูล WEB


สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาชีววิทยา

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา (หลัก-เพิ่มเติม)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย

คำอธิบายรายวิชา(หลัก-เพิ่มเติม)

โครงการสอน(หลัก-เพิ่มเติม)

สาขาวิชาภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล(หลัก)(เพิ่มเติม)

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

รูปแบบการวัดผลและประเมินผล(หลัก)(เพิ่มเติม)

สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
สื่อการเรียนการสอน
-INJURY
สาขาวิชาพลานามัย
-RICE
ฝ่ายอำนวยการ
-THE FITT PRINCIPLE
ฝ่ายคลังและพัสด
-THE MUSCULAR SYSTEM
ฝ่ายกิจการหอพัก

การมอบหมายงาน(หลัก-เพิ่มเติม)

ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ
การส่งงานทางe-mail
การตรวจคะแนนผ่าน Web
ฝ่ายวิชาการ กิจการนักเรียน และกิจการนักเรียนเก่า
กระดานข่าว
e-mail ติดต่อ

Pet_pemwit@hotmail.com

  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ
เบอร์โทรศัพท์ 02-8497270 , 086-8034374
ผู้เข้าชม

 

กายจะแกร่ง

แรงจะเกิด

ใจจะเลิศ

หากเราออกกำลังกาย

ที่อยู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ใบความรู้แผ่นที่ 1
ใบความรู้แผ่นที่ 4
บทความตามใจฉัน

เรื่องที่ 3

เซอร์  ไอแซค  นิวตัน สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว
การออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างไร

ใบความรู้แผ่นที่ 2
ใบความรู้แผ่นที่ 5

เรื่องที่ 1

วิทยาศาสตร์การกีฬาดีอย่างไรในโรงเรียนมหิดลฯ

เรื่องที่ 4

กีฬากับปรัชญาพอเพียง

 

เรื่องที่ 2

พลศึกษามีีความสำคัญอย่างไรในโรงเรียนวิทยาศาสตร

ใบความรู้แผ่นที่ 3
ใบความรู้แผ่นที่ 6

 

WEB ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลอุบัติเหตุทางการกีฬา WEB ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
1.www.Sportsinjryclinic.net 1. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (1)
2.www.medicinenet.com 2. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (2)
3.www.Sportmedicine.com 3. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (3)
4.www.arthritis.org 4. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (4)
5.www.physsprtsmed.com 5. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (5)
6.www.sat.or.th 6. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (6)