คำอธิบายรายวิชา ว40145 ชีววิทยา 5

 

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง  การคุมกำเนิด 

การเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและหลังระยะเอ็มบริโอ สืบค้นเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ และทำปฏิบัติการศึกษาการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด

                ศึกษาและทำกิจกรรมเกี่ยวกับระบบโครงร่างของร่างกาย  ลักษณะโครงร่างแข็ง  โครงกระดูกของคน  ชนิดของกล้ามเนื้อ

 กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการเคลื่อนไหวของสัตว์

          ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาท สมอง และไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาท  และอวัยวะรับสัมผัส 

          ศึกษากลไกการเกิดพฤติกรรม ทำปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรมแต่กำเนิด พฤติกรรมการเรียนรู้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาทและพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ  มีทักษะ กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิชาชีววิทยา

 และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ว 40145 ชีววิทยา 5

 

ข้อที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

การประเมินผล

กลางภาค

ปลายภาค

1

อธิบายกระบวนการการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทำปฏิบัติการศึกษาการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด  รวมทั้งเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุ์ทั้งสองแบบ

*

 

2

อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคน  ระบุหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบสืบพันธุ์ บอกหลักการและความจำเป็นของการคุมกำเนิด

*

 

3

อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิดในระยะเอ็มบริโอและหลังระยะเอ็มบริโอ ทำปฏิบัติการและระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมในการวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

*

 

4

อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของคนในระยะเอ็มบริโอ  ฟีตัส และหลังคลอด

*

 

5

อธิบายบทบาทของสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและเปรียบเทียบหลักการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์

*

 

6

ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของโครงร่างในคนและสิ่งมีชีวิตบางชนิด

*

 

7

อธิบายองค์ประกอบ  กลไกการทำงานและเปรียบเทียบกล้ามเนื้อชนิดต่าง ๆ ของคน

*

 

8

อธิบายโครงสร้างและทำปฏิบัติการศึกษาการเคลื่อนไหวของโพรทิสต์และสัตว์บางชนิด

*

 

9

เปรียบเทียบวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าของโพรโทซัว และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด

 

*

10

บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ประสาทและจำแนกชนิดของเซลล์ประสาท

 

*

11

อธิบายการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในเซลล์ประสาทและการถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่ง และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบประสาท

 

*

12

ระบุส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของสมองรวมทั้งหน้าที่ของส่วนนั้น ๆ และจำแนกประเภทของเส้นประสาทสมองตามหน้าที่ และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมอง

 

*

13

ระบุส่วนประกอบพร้อมทั้งหน้าที่ของไขสันหลังและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทผ่านไขสันหลัง และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไขสันหลัง

 

*

14

อธิบายและเปรียบเทียบการทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ

 

*

15

อธิบายโครงสร้าง การทำงานและทำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสแต่ละชนิดและตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส\

 

*

16

บอกความหมายของพฤติกรรม  ทำปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรม  และอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรม

 

*

17

อธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมพร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบต่างๆ และทำกิจกรรมเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

 

*

18

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท

 

*

19

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน

 

*

 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชา ว40145 ชีววิทยา 5

 

1. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน   คิดเป็น  60 : 40

2. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 คะแนน  แบ่งได้ดังนี้

2.1  คะแนนการวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้                               10      คะแนน

2.2  คะแนนวัดผลการสอบกลางภาค                                            20      คะแนน

2.3  คะแนนประเมินด้านจิตพิสัย                                                 10      คะแนน

2.4  คะแนนประเมินชิ้นงานที่มอบหมาย                                        10      คะแนน

         2.5  คะแนนการส่งรายงานปฏิบัติการและทักษะในการทำการทดลอง        10       คะแนน

3. คะแนนประเมินผลปลายภาคเรียน  40  คะแนน แบ่งได้ดังนี้

        3.1 สอบข้อเขียน                                                                    30      คะแนน

        3.2 สอบภาคปฏิบัติ                                                                  10      คะแนน

4. กำหนดการประเมินผล

        4.1 การประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง               สัปดาห์ที่    5      15

        4.2 การประเมินผลการสอบกลางภาคเรียน                    สัปดาห์ที่     10

        4.3 การประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน                   สัปดาห์ที่     20

5. ลักษณะชิ้นงานที่มอบหมาย

       5.1 สัมมนา (Seminar) รายงานการวิจัย บทความ หรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ระบบการสืบพันธุ์

 ระบบโครงร่างของมนุษย์ ระบบประสาท หรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต           (10 คะแนน)

 

6. การวัดผล

          ผลการประเมินระหว่าง             100 - 80       คะแนน ระดับผลการเรียนเท่ากับ         4

          ผลการประเมินระหว่าง               79 - 70        คะแนน ระดับผลการเรียนเท่ากับ         3

          ผลการประเมินระหว่าง               69 - 60       คะแนน ระดับผลการเรียนเท่ากับ         2

          ผลการประเมินระหว่าง               59 - 50       คะแนน ระดับผลการเรียนเท่ากับ         1

          ผลการประเมินระหว่าง             ต่ำกว่า 49       คะแนน ระดับผลการเรียนเท่ากับ         0