สนุกกับการเรียนระบบต่าง ๆ ของร่างกายเราจากภาพเคลื่อนไหว
 
ระบบหมุนเวียนในร่างกาย (Curculation System)
             
     
 
สารพันธุกรรม, การแบ่งเซลล์, การแพร่ของสาร (Genetic, Cell Division, Diffusion)l
             
       
การย่อยอาหาร (Digestive System)
             
 
             
           
 
 
วิวัฒนาการ (Evolution)
             
         
การขับถ่าย (Excretion)
             
 
             
         
ข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย (join)
             
        
 
             
กล้ามเนื้อ (Muscle)
             
 
การเจริญเติบโต (Development)
             
   
ระบบประสาท (์Nervous system)
             
  
 
อวัยวะรับสัมผัส (Sensory Organ)
             
         
ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive system)
             
 

ระบบทางเดินหายใจ(Respiratory System)

             
 
ระบบโครงร่างของร่างกาย (Skeleton system)