เลือกหน้าหลักที่ต้องการ

 
หน้าแรก
รู้จักครูก่อน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตรวจสอบผลการเรียน
สื่อการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด

 

 
 • รายวิชาพื้นฐาน (เอกสาร pdf )
  1. ค40101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Foundation of Mathematics)
  2. ค40102 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 1 (Pre-Calculus 1)
  3. ค40103 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 2 (Pre-Calculus 2)
  4. ค40104 แคลคูลัสเบื้องต้น (Elementary Calculus)
  5. ค40105 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (Introduction to Probability)
  6. ค40106 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
  7. ค40107 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory)
  8. ค40108 เวกเตอร์ในสามมติ (Vectors in space)
 • รายวิชาเพิ่มเติม (เอกสาร pdf )
  1. ค40201 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ (Logic and Proofs)
  2. ค40202 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน (Problem solving in Number Theory)
  3. ค40203 การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต (Problem solving in Geometry)
  4. ค40204 การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริกส์ (Problem solving in Combinatorics)
  5. ค40205 การแก้ปัญหาทางพีชคณิต (Problem solving in Algebra)
  6. ค40206 การแก้ปัญหาทางอสมการและฟังก์ชัน (Problem solving in Inequality and Functional equation)
  7. ค40207 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (Elementary Linear Algebra)
  8. ค40208 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)
  9. ค40209 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น (Elementary Differential Equations)
  10. ค40210 ภินทนคณิตศาสตร์ (Discrete Mathematics)
  11. ค40211 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น (Statistics for basic research)
  12. ค40212 โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ (Mathematical Structure and Proofs)
  13. ค40213 เรขาคณิตวิยุต (Discrete Geometry)
  14. ค40214 แคลคูลัส (Calculus)
  15. ค40301 แคลคูลัส [AP] (Calculus)
 
ที่อยู่ 
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
ปรับปรุงเมื่อ 
คำแนะนำ 
 
 

   สาขาวิชาคณิตศาตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 1304 (อาคาร 1 ชั้น 3)
   364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0 2849 7181 Fax. 0 2849 7183
  deaw@mwit.ac.th
   November 1, 2007
   จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium