เอกสารและการบ้าน
ลำดับที่
รายการ
Download
1
การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม
2
แบบฝึกหัดพิเศษหน้า 1-2
3
แบบฝึกหัดพิเศษหน้า 3-4
4
แบบฝึกหัดพิเศษหน้า 5-6
5
แบบฝึกหัดพิเศษหน้า 7-8
6
แบบฝึกหัดพิเศษหน้า 9-14
HWpage9-14
7
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

Propp.1-8
Propp.9-26
Propp.27-36

 

กรุณาส่งการบ้านตรงเวลาด้วยนะคะ