สถิติผู้มาใช้บริการคลินิกวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2550

คลินิก/เดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ม.4
ม.5
ม.6
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
รวม

*** ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลผู้ใช้บริการ