เลือกหน้าหลักที่ต้องการ

 
หน้าแรก
รู้จักครูก่อน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตรวจสอบผลการเรียน
สื่อการเรียนการสอน
เว็บบอร์ด

 

ชื่อ นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์
วันเกิด ุ6 พฤศจิกายน 2521   
ภูมิลำเนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ประวัติการศึกษา
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ.2543 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ (เมืองทองธานี)
  • พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนมหิดลวิทยนุสรณ์
 
 
ที่อยู่ 
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 
ปรับปรุงเมื่อ 
คำแนะนำ 
 
 

   สาขาวิชาคณิตศาตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 1304 (อาคาร 1 ชั้น 3)
   364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0 2849 7181 Fax. 0 2849 7183
  deaw@mwit.ac.th
   November 1, 2007
   จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium