ศูนย์ภาคเหนือ
     >> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     >> มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     >> มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     >> มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     >> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     >> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     >> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ศูนย์ภาคใต้
     >> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     >> มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     >> มหาวิทยาลัยทักษิณ
     >> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ศูนย์ภาคกลาง
     >> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     >> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   โทร. 0-2849-7158 Fax.0-2889-3703