>> วัตถุประสงค์ของการพัฒนานักเรียนในโครงการ          

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความงาม เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญ
และมีคุณลักษณะความเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2. ปลูกฝังจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้น ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
3. พัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้นในการทำงานวิจัย
และการประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(โครงงาน)
4. ปลูกฝังจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน
เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โครงการที่ดำเนินการร่วมกับ 14 ศูนย์มหาวิทยาลัย  
รายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 1-2 ที่เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คลิกที่นี่
ตารางค่าย 1 - 6 ของ 15 ศูนย์ คลิกที่นี่
 
 
 
โครงการที่ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่ 52 จังหวัด  
รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการและสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนด้านวิชาการ คลิกที่นี่
การคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 2
 
 
 


ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ได้ ที่นี่

 

 
 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   โทร. 0-2849-7158 Fax.0-2849-7158