ติดต่อโครงการ. . .
       


 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
          364 หมู่ 5 ต.ศาลายา
          อ.พุทธมณฑล
          จ.นครปฐม 7 3 1 7 0
โทร./โทรสาร 0-2849-7158

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์มหิดลวิทยานุสรณ์
- นายประดิษฐ นวลจันทร pdittnj@mwit.ac.th
   0-1720-5169, 0-2849-7083

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
- นายเศวต ภูภากรณ์ 0-1374-0149, 0-2849-7154

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- นางชุดาภา โพธิ์บุตรดี chudapa@mwit.ac.th โทร. 0-2849-7158

ที่
ศูนย์
เบอร์ติดต่อ
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กนกวรรณ แก้วสม
Tel.0-6586-4883
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิชณิชา นิปุณะ
Tel.0-5387-3525
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วราวรรณ นาวา
Tel.0-53916778
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร ธนวัน ม่วงดี
Tel.0-5526-1024 ต่อ3142
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กุสุมาวดี ทองโชติ
Tel.0-4320-2372 ต่อ 109
6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรจง คาแพงน้อย
Tel.0-4375-4247
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิกุล ประดับศรี
Tel.0-4422-4599
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลลิตภัทรา ริมทอง
Tel. 0-4528-8403 ต่อ 4425
9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จินดารัตน์ อินทมโน
Tel.0-7421-2920 ต่อ 100
10
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภนาวรรณ ศรีปัญญา
Tel.0-7567-3533
11
มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาภร โอทอง
Tel.0-7431-1885-7 ต่อ 2005
12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สุชาดา
Tel.0-7331-3928 ต่อ 1809
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วรรณศิริ มิถอย
Tel.0-2913-2500 ต่อ 4206 -7
14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มรกต โกมลดิษฐ์
Tel.0-2326-4339 ต่อ 208
15
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชุดาภา โพธิ์บุตรดี
Tel.0-2849-7158
 
 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   โทร. 0-2849-7158 Fax.0-2849-7158