ความเป็นมา
 
ความนำ
          อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษ(talent) ด้านต่างๆ มักแสดงออกให้สังเกตได้ตั้งแต่เด็ก เด็กที่ฉายแววว่าอาจมีอัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด้านต่างๆ หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมก็จะทำให้อัจฉริยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กเหล่านั้น เบ่งบานอย่างเต็มที่ เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพยิ่งของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในปีงบประมาณ 2547 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยความร่วมมือทางวิชาการจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหลายมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการนำร่องสรรหาและส่งเสริมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ในปีงบประมาณ 2548 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการโครงการต่อ โรงเรียนพิจารณาเห็นว่าน่าจะได้มีการขยายเครือข่ายการทำงานโครงการนี้ออกไป เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น โรงเรียนโดยความร่วมมือจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการนี้ ปรากฏว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้จำนวน 12 แห่ง ยินดีที่จะให้ความร่วมมือสรรหาและพัฒนา ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่ของตนเอง มหาวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      สำหรับในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือดังนี้
ศูนย์ที่
มหาวิทยาลัยในแต่ละศูนย์
แกนนำศูนย์
จำนวนนักเรียนของแต่ละศูนย์(คน)
1
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    พระนครเหนือ
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
50
2
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
50
3
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
50

  จุดมุ่งหมาย
          เพื่อค้นหานักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (ม.1-ม.3) เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยม สำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความสามารถไปสู่ระดับมาตรฐานโลก(world class) ต่อไป

  รายชื่อจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ทั้ง 3 ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
         จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ทั้ง 3 ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

  ช่วงเวลารับสมัคร
         ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

  ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
         5.1 ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         5.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์
         5.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์
         5.4 ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กำหนดการสอบคัดเลือก
         โครงการกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในเดือน กันยายน ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 
การคัดเลือก
         ศูนย์ทั้ง 3 จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนร่วมกันแต่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมแยกกัน โดยเชิญให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติด้านบน มาสอบในช่วงเดือนกันยายน ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เครื่องมือที่ใช้คัดเลือก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางการเรียน (SAT) โครงการจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะพิจารณาแบ่งนักเรียน 150 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน เพื่อเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเข้าค่ายและเรียนทางไกลในศูนย์ที่ใกล้กับภูมิลำเนา หรือมีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  การส่งเสริมและพัฒนา
         จัดให้มีค่ายในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม และช่วงปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม -พฤษภาคม ครั้งละประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจัดให้มีการเรียนทางไกลระหว่างเปิดภาคเรียนต่อเนื่องกันจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้โครงการจะจัดให้มีพี่เลี้ยงและครูที่ปรึกษา(mentor) ประจำตัวนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนสามารถติดต่อและขอคำชี้แนะได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และไปรษณีย์ และจะประสานกับโรงเรียนที่นักเรียนในโครงการกำลังศึกษาอยู่ให้จัดครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยดูแลนักเรียนด้วย

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         เด็กและเยาวชนไทยที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งประมาณปีละ 150 คนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการชั้นยอด ระดับมาตรฐานโลก ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ
   
 
 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   โทร. 0-2441-5200 ต่อ 3104