Home » About Us » All Online Courses » Contact Us
Online Courses
Mahidol Wittayanusorn School

Home > 2554S2> MATH30203
 
ค30203 สถิติเบื้องต้น
MATH30203 Introduction to Statistics
 
จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
เวลาเรียน 3 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล  การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล  การแจกแจงปกติ  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย อนุกรมเวลา  และเลขดัชนี
 
เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน
 
 
อาจารย์ผู้สอน
  1. นายสัญญา พุ่มกุมาร
2. นางสาวรังสิมา สายรัตนทองคำ
3. นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ
4. นายเดี่ยว ใจบุญ (ผู้ประสานงานและดูแล Course Online) ติดต่อ emial: overoner@hotmail.com
5. นางสุพรรณี เชื้อนุ่น
6. นายชัยวุฒิ มูลสมบัติ
 
Online Time
  วัน เวลา
  วัน เวลา
 
WELCOME

Online Courses is proud to be a comprehensive information source for continuing and online education.
 
AVAILABLE COURSES
MS Word Content
PDF Content
MS PowerPoint Slide
Online Textbooks
Multimedia Content
Project
Facebook Study Group
Skype Q & A
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. เข้าใจกระบวนการทางสถิติ
2. นำวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
3. นำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และในชีวิตประจำวัน
4. สามารถบอกระดับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เราสนใจ ณ เวลาต่าง ๆ กันได้
กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อ
เวลาเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สื่อ
แหล่งเรียนรู้
งานที่
มอบหมาย
   1. แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ
  - ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
- ความหมายของสถิติ
- ประเภทของสถิติ
- สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน
7-11 พ.ย. 54
(1 ชั่วโมง)
 1. บอกความหมายของสถิติได้
 2. ยกตัวอย่างสถิติกับการตัดสินใจ และวางแผนในชีวิตประจำวันได้
ทำ sheet
   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  - ประเภทของข้อมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
7-11 พ.ย. 54
(1 ชั่วโมง)
 1. บอกความแตกต่างของข้อมุลได้
 2. เลือกวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมได้
ทำ sheet
   3. การนำเสนอข้อมูล
  - การแจกแจงความถี่แบบตาราง
     - การแจกแจงความถี่สะสม
     - การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
     - การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์
- การแจกแจงความถี่โดยใช้แผนภูมิหรือกราฟ
     - ฮิสโทแกรม
     - รูปหลายเหลี่ยมของความถี่
     - โค้งความถี่
     - โค้งความถี่สะสม
     - แผนภาพต้น-ใบ
7-11 พ.ย. 54
(3 ชั่วโมง)
 1. นำเสนอข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่แบบตารางได้
 2. แจกแจงความถี่โดยใช้ฮิสโทแกรมได้
 3. แจกแจงความถี่โดยใช้แผนภาพต้น-ใบได้
ทำ sheet
   4. การวัดค่ากลางของข้อมูล
  - ค่าเฉลี่ย
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว
     - ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
     - ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค
- มัธยฐาน
- ฐานนิยม
- หลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ
14-25 พ.ย. 54

(6 ชั่วโมง)
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตได้
 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิคได้
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มัธยฐาน และฐานนิยมได้
 5. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูล้และวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
ทำ sheet
   5. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
  - ควอร์ไทล์ 
- เดไซล์
- เปอร์เซ็นไทล์ 
- แผนภาพกล่อง
28 พ.ย. 54
ถึง
2 ธ.ค. 54

(3 ชั่วโมง)
 1. หาตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เดไซล์ ควอร์ไทล์ และเปอร์เซ็นไทล์ได้
 2. นำข้อมูลที่มีมานำเสนอโดยแผนภาพกล่องได้
ทำ sheet
   6. การวัดการกระจายของข้อมูล
  - การวัดการกระจายสัมบูรณ์
     - พิสัย 
     - ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
     - ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
     - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์ 
     - สัมประสิทธิ์พิสัย 
     - สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ 
     - สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
     - สัมประสิทธิ์การแปรผัน
6-23 ธ.ค. 54
(9 ชั่วโมง)
 1. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยได้
 2. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้
 3. นำสมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปใช้ได้
 4. เปรียบเทียบการกระจายข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป โดยใช้การวัดการกระจายสัมพัทธ์ได้ 
ทำ sheet
         
         

ให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเอง ทำแบบฝึกหัดในข้อที่ทำได้
ส่วนข้อที่ทำไมไ่ด้ให้นำมาพูดคุยหลังเปิดเทอม
เปิดเทอมมาจะการทบทวนเนื้อหา และฝีกทำโจทย์
และให้ส่งชีทหลังเปิดเทอมนะครับ
 
 
Copyright © 2011 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
 
สาขา / ฝ่าย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์์

สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาพลานามัย

วิทยบริการ
วิเทศสัมพันธ์ & ประชาสัมพันธ์
กิจการหอพัก
อำนวยการ
วิชาการ กิจการนักเรียน ฯ
คลังและพัสดุ
 
สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

วีดีทัศน์การเรียนการสอน

ศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน
ห้องสมุดออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงงานวิทยาศาสตร์
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
ศึกษาดูงาน
ดาราศาสตร์
English Resources for self-learning
เว็บเมล์
กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน
E-Journal MWITS
 
Postal address
364 Moo 5, Salaya
Phutthamonthon
Nakhon Pathom 73170 
Thailand