โครงการจัดการเรียนรู้

รายวิชา   ๔๐๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน        ๑.๐  หน่วยกิต  ๑ คาบ/สัปดาห์         ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๔๙

 

สัปดาห์ที่

เรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม

สื่อการสอน

.

ปฐมนิเทศ 

๑.  นักเรียนทราบข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอนวรรณกรรมปัจจุบัน

 

๑.  คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชา ท๔๐๒๐๒วรรณกรรมปัจจุบัน    

๒.  แผนการประเมินผลการเรียน

๑.  แจ้ง คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การปฏิบัติตนในการเรียนและแผนการประเมินผลการเรียน

๒.  นักเรียนพูดแนะนำตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ก่อนการเรียน การสอน

๓.  นักเรียนศึกษาค้นคว้าและเตรียมนำเสนอความรู้เป็นรายกลุ่ม  

๑.  ใบความรู้คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๒.  ใบความรู้แผนการประเมินผลการเรียนวิชา ท๔๐๒๐๒วรรณกรรมปัจุบัน    

วรรณกรรมปัจจุบัน

 

๑. นักเรียนอธิบายความหมาย 

ของวรรณกรรมปัจจุบันได้

 

ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน

๑. ความหมายของวรรณกรรมปัจจุบัน

๒. ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบัน

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.  พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมปัจจุบัน

๒.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

วิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน

๑. นักเรียนอธิบายวิวัฒนาการ

ของวรรณกรรมปัจจุบันได้

 

๑.วรรณกรรมเดิม

๒.วรรณกรรมปัจจุบัน

๓.วิวัฒนาการของวรรณกรรม

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของวรรณกรรมปัจจุบัน

๒.ตัวอย่างหนังสือ

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

 

 

 

สัปดาห์ที่

เรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม

สื่อการสอน

วรรณกรรมร่วมสมัย

๑.นักเรียนอธิบายความหมายของวรรณกรรมร่วมสมัยได้

 ๑.ความหมายของวรรณกรรมร่วมสมัย

๒.ประเภทของวรรณกรรมร่วมสมัย

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย

๒.ตัวอย่างหนังสือ

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

ความแตกต่างของวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมร่วมสมัย

 

๑. นักเรียนอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมร่วมสมัยได้

 ๑.วรรณกรรมไทย

๒.หลักการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมร่วมสมัย

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมร่วมสมัย

๒.ตัวอย่างหนังสือ

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

อิทธิพลที่ทำให้วรรณกรรมเปลี่ยนแปลง

๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุที่ทำให้วรรณกรรมเปลี่ยนแปลงได้

๑.การเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม

๒.สาเหตุหรืออิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

 

 

 

๑.  พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลที่ทำให้วรรณกรรมเปลี่ยนแปลง

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

สัปดาห์ที่

เรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม

สื่อการสอน

วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

๒.ตัวอย่างหนังสือบันเทิงคดี

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

วรรณกรรมประเภทสารคดี

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทสารคดี

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทสารคดี

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทสารคดี

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทสารคดี

๒.ตัวอย่างหนังสือสารคดี

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น

๒.ตัวอย่างหนังสือเรื่องสั้น

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

๑๐

 

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

สอบกลางภาค   ตามตารางที่กำหนด

 

สัปดาห์ที่

เรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม

สื่อการสอน

๑๑

วรรณกรรมประเภทนวนิยาย

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทนวนิยาย

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทนวนิยาย

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทนวนิยาย

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทนวนิยาย

๒.ตัวอย่างหนังสือนวนิยาย

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

๑๒

วรรณกรรมประเภทบทละคร

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทบทละคร

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทบทละคร

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทบทละคร

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทบทละคร

๒.ตัวอย่างหนังสือวรรณกรรมประเภทบทละคร

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

๑๓

วรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

 

 

 

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

๒.ตัวอย่างหนังสือวรรณกรรมประเภทร้อยกรองปัจจุบัน

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

สัปดาห์ที่

เรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เนื้อหาสาระ

กิจกรรม

สื่อการสอน

๑๔

๑.วรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย

๑.นักเรียนแบ่งประเภทของวรรณกรรมได้

๒.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

 

๑.ลักษณะของวรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย

๒.ประเภทของวรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย

๓.ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทวรรรณคดีไทย

 

๑.  นักเรียนกลุ่มละ ๔ คน นำเสนอความรู้จากการศึกษาค้นคว้า  กลุ่มละ ๕ นาที (๕ คะแนน)

๒.  เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพื่อความเข้าใจ

๓.  ครูเพิ่มเติมและเสนอแนะตามความเหมาะสม

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย

๒.ตัวอย่างหนังสือวรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

๑๕-๑๙

 

๑.นักเรียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณกรรมได้อย่างมีเหตุผล

๒.นักเรียนบอกแนวการอ่านและพิจารณาวรรณกรรมได้

 

นำเสนอผลงานจากการศึกษาวรรณกรรมประเภทต่างๆ

๑.พาวเวอร์พอยต์สรุปความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม

๒.หนังสือวรรณกรรมตามที่นักเรียนคัดเลือก

๓.  สื่อที่นักเรียนเตรียมมา

 

๒๐

 

สอบปลายภาคตามตารางที่กำหนด

 

อัตราส่วนคะแนน      ระหว่างภาค : ปลายภาค : คุณลักษณะ    =   ๗๐ :  ๒๐  : ๑๐

๑.  คะแนนระหว่างภาค               ๗๐    คะแนน

ก่อนสอบกลางภาค ๓๐          คะแนน

สอบกลางภาค                         ๑๐           คะแนน

หลังสอบกลางภาค                ๓๐           คะแนน

            ๒.  คะแนนปลายภาค       ๒๐   คะแนน

                           ๓.  คะแนนคุณลักษณะ                   ๑๐    คะแนน

………………………………  ผู้สอน                                                                                                                                                                                                                                                                    (อ.มารยาท   ประเสริฐ)