รายละเอียด
Video
 
 

เรื่อง "ทำไมผมถึงเรียนวิทยาศาสตร์"
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
21 กันยายน 2552
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินทปัญโญ)

 

 
 

เรื่อง "แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล"
โดย ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์
14 กันยายน 2552
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินทปัญโญ)

 

 
 

เรื่อง "โขน มหรสพชั้นสูงของไทย "
โดย อาจารย์ประสาท ทองอร่าม กรมศิลปากร
31 สิงหาคม 2552
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินทปัญโญ)

 

 
   
- เรื่อง "3D FRACTAL TREE "
โดย...Rawin Viruchpintu
Noppadon Khiripet,Ph.D.
29 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
   
   
 
   
   
   
     
       
     
- เรื่อง"เส้นทางสู่นักวิจัยทางโพโทนิกส์ "
โดย..ด.ร.ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
29 มิถุยายน 2552
ณ ห้องเรียนรวม 2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
   
 
   
   
     
  - เรื่อง "การวิจัย กับการไขความลับของหิงห้อย "
โดย...ดร.อัญชนก ท่านเจริญ
22 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
   
 
 
 
   
   
     
  - เรื่อง "ความคาดหวังของการศึกษาไทย
ในการเป็นนักวิจัย "

โดย...ส.ส อาคม แอ่งฉ้วน
25 พฤษภาคม 2552
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปัญญา อินทปัญโญ)
 
 
   
   
   
   
     
 
 
เรื่อง "Positive Thinking"
โดย อ.จริยา วัฒนโสภณ
1 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

   
   
 
 
     
     
  -  เรื่อง "อนาคตกับการเรียนวิทยาศาสตร์"
โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
15 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   
   
 
 
     
 
 

 

 


   

:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. ::::