สังคม อาจารย์ฐิติมา กล้าหาญ ครูเก่ง โรงเรียนมหิดลวิทยทานุสรณ์ mwit
เมนู สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ศึกษาความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจความต่อเนื่อง
ของเวลาและพัฒนาการของมนุษยชาติ
ศึกษาปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลสำคัญ   และแนวคิดสำคัญที่เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความความขัดแยงและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม  ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงสมัยปัจจุบัน  เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน
ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลก ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงสมัยปัจจุบัน
ศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อม บทบาทของบุคคลสำคัญ และแนวคิดสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตย จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจสังคมไทยและการมีส่วนร่วมกันรักษาความเป็นชาติเอกราช ที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ศึกษาปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและประชากรโลก เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและปัญหาประชากรโลก