รายวิชา :: เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (ง40101)
     
โครงการสอน [pdf file]
แผนประเมินผลการเรียนรู้ [pdf file]
ใบความรู้เรื่อง  
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ [pdf file]
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ [เพิ่มเิติมจากในห้องเรียน] [pdf file]
  - ข้อมูลและสารสนเทศ [เพิ่มเิติมจากในห้องเรียน] [pdf file]
  - องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ [doc file]
  - ซอฟต์แวร์ [6/07/2551 ] [doc file]
  - การใช้งาน VMWare Workstration [8/08/2551 ] [pdf file]
  - การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP [8/08/2551 ] [pdf file]
  - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [pdf file]
     
ใบงาน  
  - ใบงานที่ 1 (5 คะแนน) [doc file]
  - ใบงานที่ 2 (5 คะแนน) [doc file]
  - ใบงานที่ 3 (5 คะแนน) [doc file]
  - ใบงานที่ 4 (15 คะแนน) [3/09/2551 ] [pdf file]
  - ใบงานที่ 5 (10 คะแนน) [3/09/2551 ] [pdf file]
     
สาระน่ารู้ (คลิ๊กที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด)  
  - เกมระบบเลขฐานสอง
(ที่มา : http://www.tkc.go.th/)
 
  - ประเภทของคอมพิวเตอร์
(ที่มา : http://www.tkc.go.th/)
 
  - เปรียบเทียบประสิทธิภาพ CPU ของ Intel  
  - Difference Engine No. 2. in operation  
  - The Evolution of a Revolution
(ที่มา : http://download.intel.com/pressroom/kits/IntelProcessorHistory.pdf)
 
  - Intel Dual - core Processore
(ที่มา : http://www.overclockzone.com)
 
     
Powerpoint ประกอบการสอน  
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ [pps file]
  - ข้อมูลและสารสนเทศ [pps file]
  - องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ [3/06/2551 ] [ppt file]