กิจกรรมบรรยายพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2547

(คลิ๊กที่ชื่อเรื่องในแต่ละหัวข้อเพื่ออ่านรายงานสรุป)ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
วิทยากร
หน่วยงาน
1 27 พ.ค. 2547 แนะแนวทางในการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อในต่างแดน ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 22 มิ.ย. 2547 ไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์กรณีศึกษา ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
3 5 ก.ค. 2549 เส้นทางสู่เหรียญทองโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 7 ธ.ค. 2549 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล อาจารย์ อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ School of Information Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi.
5 20 ธ.ค. 2549 ICT กับการพัฒนาประเทศชาติ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท School of Information Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi.