หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อและหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน
ที่
รายวิชาหลัก
คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
หน่วยกิต
1
ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
2
1.0
2
ง40102 หลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม
2
1.0
3
ง40161 การออกแบบและเทคโนโลยี
3
1.5
3.5


ชื่อและหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม
ที่
รายวิชาเพิ่มเติม
คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน
หน่วยกิต
1
ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2
1.0
2
ง40202 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1
2
1.0
3
ง40203 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2
2
1.0
4
ง40204 การเขียนโปรแกรม 1
2
1.0
5
ง40205 การเขียนโปรแกรม 2
2
1.0
6
ง40206 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2
1.0
7
ง40261 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3
1.5
8
ง40262 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ
3
1.5
9
ง40263 ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น
3
1.5
10
ง40264 เมคาทรอนิกส์
3
1.5
11
ง40265 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3
1.5
12
ง40266 เซรามิกเบื้องต้น
3
1.5


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย
คำอธิบายรายวิชา ง40101 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
       ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
     ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล นำเสนอ ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
     เพื่อให้เข้าใจและเห็จคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนักและรับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา ง40102 หลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรม
       ศึกษาหลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษา การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หลักการพัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนักและรับผิดชอบ
     เพื่อให้เข้าใจบทบาทและการนำเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายรายวิชา ง40161 การออกแบบและเทคโนโลยี
 

     ศึกษาประวัติความเป็นมาใจการเขียนแบบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจถึงความสำคัญในการเขียนแบบ ศึกษาถึงการมองวัตถุในมุมมองต่างๆ ซึ่งสามารถมองได้ทั้งรูปด้านบน รูปด้านข้าง รูปด้านหน้า หรือมองเป็นรูป 3 มิติ ในระบบ Isometric (ไอโซเมทริค), Oblique (ออฟบริค) และ Perspective (เปอร์สเปคทีฟ)
     ศึกษาเกี่ยวกับตัวนำไฟฟ้า สารไฟฟ้า สวิตซ์ หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิโลสโคปในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ ศึกษาการทำงานของ Analog Electronic และ Digital Electronic