Home

ประวัติส่วนตัว
การศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ Tel. 02-849-7208 Fax. 02-849-7201
  e-mail siriporn@mwit.ac.th, boonplianpol@hotmail.com
รางวัลที่ภาคภูมิใจ - ประจำปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัล “เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนดีเด่น อันดับที่ 2”
  - ประจำปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัล “เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนดีเด่น อันดับที่ 1”
  - ประจำปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัล “เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนดีเด่น อันดับที่ 4”
  - ประจำปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลครูในดวงใจ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ปี 2551
- ร่วมกับอาจารย์บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ส่งผลงานประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับครู อาจารย์ เข้าร่วมประกวดในโครงการการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC 2008) ชื่อผลงาน ”ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์” ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนสนับสนุน 15,000 บาท พร้อมทั้งให้ไปนำเสนอผลงานที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในงานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2008) จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7” (Thailand ICT Contest Festival 2008) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2551

โครงการประเภทสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับครู อาจารย์ จากการส่งผลงานทั่วประเทศทางโครงการได้คัดเลือกให้ 51 โครงการเข้ารอบสอง และคัดเลือกเหลือ 16 โครงการเข้ารอบชิงชนะเลิศ

จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศดังกล่าว ทำให้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมรับทุนสนับสนุน 10,000 บาท

  - ร่วมกับอาจารย์บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ ส่งผลงานประเภทสื่อการเรียนการสอน ชื่อผลงาน ”การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์” เข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 18 (วทร.18) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว ทำให้ผลงานได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์