•ประกาศ•
 
- None - 
   

หน้าหลัก > กิจกรรมชุมนุม Website Club
ประเภท ชุมนุมวิชาการ
ทุกวันพฤหัสบดี คาบที่ 9 (16:15 - 17:05 น.)


ที่
รหัสนักเรียน
ชื่อ - สกุล
ชั้น
website
1
นาย จิระ จินดาเลิศอุดมดี
ม.6/9
2
น.ส. ชมพร รักษาเกียรตศักดิ์
ม.5/2
3
น.ส. พิณแก้ว ศิลปโภชากุล
ม.5/2
4
นาย ภูมิพิพัฒน์ นวลแขกุล
ม.5/2
5
น.ส. ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
ม.5/4
6
น.ส. ร้อยกรอง สุขเกิด
ม.5/4


 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี