•ประกาศ•
 

แนะนำ C++ compiler ตัวใหม่ มาให้ทดลองใช้ดู ->CodeBlocks ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ Download

 
 
   


หน้าหลัก > รายวิชา ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น

ผู้สอน : อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ [ตารางสอน]
ติดต่อ : laukhwan@mwit.ac.th, jeab290@gmail.com, ห้องสาขาิวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 2

Download :
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
RAPTOR : The Flowchart Simulator  by the U.S. Air Force Academy
      เวอร์ชั่น 2008  (ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2551)
      เวอร์ชั่น 2007  (ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2550)
      เวอร์ชั่น 2005  (ใช้ในภาคเรียนที่ 2/2549)
CodeBlocks (C++ compiler)
Bloodshed Dev-C++
Turbo C++ 3.0
Adobe Reader

คำแนะนำ :
· flowchart (นามสกุล .rap) ที่ปรากฎในสื่อนั้น ใช้โปรแกรม RAPTOR ในการศึกษาขั้นตอนการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้จากผังงาน
· What is RAPTOR? และ  รูปตัวอย่างโปรแกรม


เอกสารที่ใช้ร่วมกัน (โครงการความร่วมมือฯ)

ใบความรู้
ใบงาน
ใบความรู้ บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบความรู้ บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศ
ใบความรู้ บทที่ 3 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ บทที่ 4 ระบบคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ บทที่ 5 การจำลองความคิด
ใบความรู้ บทที่ 6 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
ใบความรู้ บทที่ 7 คำสั่งรับค่าและแสดงผล
ใบความรู้ บทที่ 8 โครงสร้างแบบมีทางเลือก
ใบความรู้ บทที่ 9 โครงสร้างแบบทำซ้ำ


 
Contents

เอกสารเพิ่มเติม
หลักการแก้ปัญหา
       ตัวอย่าง flowchart [.rap]
        - ตัวอย่างที่ 6
        - ตัวอย่างที่ 7
การจำลองความคิด
Component of C
Operator & Expression
Control Statement
ARRAY : ARRAY
โจทย์ฝึกหัด 1   เฉลย
โจทย์ฝึกหัด 2
โจทย์ฝึกหัด 3

Learning objects :

1. แอนิเมชั่น เรื่อง เกมแปลงรหัส (สสวท.)
2. PC Video Tour
[ที่มา : Howstuffworks]
3. เว็บไซต์เปรียบเทียบ CPU : Intel Product Comparison Charts
[ที่มา: http://www.intel.com]
4. Intel Processor History
[ที่มา: http://www.intel.com]
5. วิดีโอการประกอบ Intel Processor ชนิดแพกเกจ LGA775
[ที่มา: http://www.intel.com]
6. วิดีโอการทำงานของ The Babbage Engine
[ที่มา : http://www.computerhistory.org]
7.
Charles Babbage & his Difference Engine #2
[ที่มา : http://www.youtube.com]
8. แอนิเมชั่น เรื่อง รอบรู้เรื่อง LAN (สสวท.)
ตัวอย่างโปรแกรม
          เลือก Sourcecode ตามคำอธิบายโปรแกรมด้านล่าง

Sourcecode:

คำอธิบายโปรแกรม
Sourcecode
ตัวอย่าง Output
แสดงข้อความ Hello World ! ออกทางจอภาพ
แสดงรูปแบบการใช้งานคำสั่ง printf
หาผลบวกของ a และ b แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
หาพื้นที่วงกลม รัศมี r แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
-
คำนวณเกรด (A-F) แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
แสดงเครื่องหมาย * ออกทางจอภาพ
รับ-แสดง String
-
เปรียบเทียบ String 2 ตัว
-
รับ-แสดง Matrix
-

 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี