•ประกาศ•
 


 
 
   

หน้าหลัก > สอวน. คอมพิวเตอร์

ผู้สอน : อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
ติดต่อ : laukhwan@mwit.ac.th, jeab290@gmail.com, ห้องสาขา อาคาร 1 ชั้น 2


Download :
Bloodshed Dev-C++
Turbo C++ 3.0

 
 
ไฟล์นำเสนอและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

  หัวข้อการเขียนโปรแกรมภาษาซี  
 
- Arrays
- เอกสาร TEXT : EssentialC และ Pointers And Memory
- โจทย์ TIMUS1
 
   
     
  หัวข้อโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  
   
   
     
  By พี่ Opal  
  - Slide PPT (array, pointer, dynamic memory allocation)  
     
     
     
     

ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี