•ประกาศ•
 
- 
   

หน้าหลัก > กิจกรรมชุมนุม Photoshop
ประเภท ชุมนุมวิชาการ
ทุกวันพฤหัสบดี คาบที่ 10 (16:15 - 17:05 น.)
 
ตัวอย่าง
file ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
  girl.psd
card0.psd
card1.psd
card2.psd
ส่ง 1 ชิ้นงาน
       

 
ตัวอย่าง
file ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
  GM-Creamer_pre.psd
girl.jpg
GM-Creamer_pre.jpg
BB-rockingglas.jpg
GM-cup.jpg
ส่ง 1 ชิ้นงาน
       

 
ตัวอย่าง
file ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
  night-sky.jpg
thunder.psd

ส่ง 1 ชิ้นงาน
       

 
ตัวอย่าง
file ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
  old_befor.jpg


 
       


 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี