•ประกาศ•
 

Discussion class วันที่ 17 ก.ย.52 ขอให้เจ้าของหัวเรื่องจัดเตรียม slide ให้พร้อม
 
 
   

หน้าหลัก > รายวิชา ง40206 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้สอน : อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ [ตารางสอน]
ติดต่อ : laukhwan@mwit.ac.th, ห้องสาขา อาคาร 1 ชั้น 2

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ [.pdf]

Download :
:: CodeBlocks (C++ compiler)
:: Bloodshed Dev-C++

สื่ออิเล็กทรอนิกส์:
List

Linked-list[5]
[ Java Applet ]
Queue

Circular Queue[3]
[ Java Applet ]
  Tree

Binary Search Tree[4]
[ Java Applet ]
Tree

AVL Tree[4]
[ Java Applet ]
  Tree

AVL Tree[7]
[ Java Applet ]
Hashing

Hashing[1]
[ Java Applet ]
  Sorting

xSortLab[2]
[ Java Applet ]
 
 

สื่อการสอน
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม และ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ [.pdf]
   Introduction
    Array
   Pointer
   • Arrays & Pointers

   Lists
   Stack and Queue | การประยุกต์ใช้ Stack [6]
   Graph | Kruskal's | Prim's
   Binary Search Tree & AVL Tree
    Sorting

ตัวอย่าง sourcecode
   • source code : fibonacci(recursive) and fibonacci(looping)
   • source code : LIST.cpp และ LIST.exe
   • source code : stack.cpp
   • source code : Hashing


อื่น ๆ
   • Data Structure from Department of Computer Science Virginia Tech


 
 
References:
    [1] CIS Department, University of Michigan-Dearborn. http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis350/hashing/WEB/HashApplet.htm
    [2] David Eck, Labs for The Most Complex Machine. http://www.cs.iupui.edu/~aharris/n301/alg/tmcm-java-labs/labs/xSortLabLab.html
    [3] Ileana Streinu, Computer Science and Mathematics Smith College. http://maven.smith.edu/~streinu/Teaching/Courses/112/Applets/Queue/myApplet.html
    [4] Michael T. Goodrich, School of Information & Computer Scienc University of California. http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/index.html
    [5] Michael Wilson, Animated Data Structures: the Linked List, University of Stirling. http://www.cs.stir.ac.uk/~mew/dissertation/simulation.htm
    [6] Michael Main and Walter Savitch. Data Structures and Other Objects Using C++. Addison Wesley Longman. 2004.
    [7] http://webpages.ull.es/users/jriera/Docencia/AVL/AVL%20tree%20applet.htm
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี