•ประกาศ•
 ขอให้นักเรียนหมั่นตรวจสอบ การใช้เนื้อที่บนเว็บไซต์ด้วยค่ะ (ใช้เนื้อที่ห้ามเกิน 10 MB)


 
   

หน้าหลัก > รายวิชา ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ผู้สอน : อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ [ตารางสอน]
ติดต่อ : laukhwan@mwit.ac.th, ห้องสาขา อาคาร 1 ชั้น 2

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ [.pdf]


Download :
:: ฟอนต์ที่ใช้ในเอกสารการสอน
:: โปรแกรม Appserv
:: โปรแกรม Notepad++
Links ที่น่าสนใจ:
:: www.php.net
:: www.appservnetwork.com
:: Realdev : Basic HTML
:: Widebase PHP Basic
   

สื่ออิเล็กทรอนิกส์:
:: สไลด์บทที่ 1-2
:: บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
:: เอกสารประกอบการเรียน (ถึงการวนซ้ำ)
:: ตัวอย่าง การจัดการกับฟอร์ม และ การเขียนลงไฟล
:: การเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน-เขียนไฟล์
:: คำสั่ง SQL เบื้องต้น
:: วิธีการ Upload file
:: วิธีแทรกตัวนับ (Counter)


:: ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
เปิดสอนทุกวันจันทร์ คาบที่ 8 - 9 เวลา 14:25 - 16:10 น.  
   
ใบงานที่ 2 สร้าง guestbook อย่างง่าย โดยอย่างน้อยจะต้องบันทึกชื่อ ข้อความ และวันที่ที่ผู้ใช้เข้ามากรอกข้อมูลใน guestbook ได้ และสามารถดูข้อความย้อนหลังของผู้เยี่ยมชมได้
ใบงานที่ 3 สร้าง guestbook โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL [กำหนดส่งภายใน 14 กันยายน 52]

สัปดาห์ที่
หัวข้อที่สอน
1
ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ
2-3
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver และภาษา HTML
4
โครงสร้างของภาษา PHP และคำสั่งพื้นฐาน
5
คำสั่งเลือกทำ
6-7
คำสั่งทำซ้ำ
8
การรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form
9
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
10
สัปดาห์สอบกลางภาคของโรงเรียน
11
การเขียนฟังก์ชั่นและคำสั่ง(ฟังก์ชั่น) PHP ที่ควรทราบ
คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล
13 - 16

หลักการทำงานและโครงสร้างของฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL [ตัวอย่าง source code]

ทำโครงงาน
19
นำเสนอโครงงาน และสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
20
สัปดาห์สอบปลายภาคของโรงเรียน
 

เกณฑ์การให้คะแนน
1. ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
20 คะแนน
3. จิตพิสัย
10 คะแนน
4. งานที่มอบหมาย
70 คะแนน
    - ใบงาน
40 คะแนน
    - Project
30 คะแนน
·
 


 

 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี