•ประกาศ•
 

แนะนำ C++ compiler ตัวใหม่ มาให้ทดลองใช้ดู ->CodeBlocks ดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ Download

 
 
   

หน้าหลัก > รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์

ผู้สอน : อ.เลาขวัญ งามประสิทธิ์ [ตารางสอน]
ติดต่อ : laukhwan@mwit.ac.th, jeab290@gmail.com, ห้องสาขาิวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 2

Download :
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ
CodeBlocks (C++ compiler)
Bloodshed Dev-C++
Turbo C++ 3.0
Adobe Reader


 
เอกสารที่ใช้ร่วมกัน (โครงการความร่วมมือฯ)
ใบความรู้
ใบงาน
ใบความรู้ บทที่ 1 ตัวแปรชุด
ใบความรู้ บทที่ 2 ตัวแปรแบบโครงสร้าง
ใบความรู้ บทที่ 3 ตัวแปรแบบพอยเตอร์
ใบงานที่ 3
ใบความรู้ บทที่ 4 ฟังก์ชัน
ใบงานที่ 4
ใบความรู้ บทที่ 5 การจัดการแฟ้มข้อมูล
ใบงานที่ 5


Contentsตัวอย่างโปรแกรม
          เลือก Sourcecode ตามคำอธิบายโปรแกรมด้านล่าง

Sourcecode:

คำอธิบายโปรแกรม
Sourcecode
ตัวอย่าง Output
แสดงข้อความ Hello World ! ออกทางจอภาพ
แสดงรูปแบบการใช้งานคำสั่ง printf
หาผลบวกของ a และ b แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
หาพื้นที่วงกลม รัศมี r แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
-
คำนวณเกรด (A-F) แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
แสดงเครื่องหมาย * ออกทางจอภาพ
รับ-แสดง String
-
เปรียบเทียบ String 2 ตัว
-
รับ-แสดง Matrix
-

 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี