•ประกาศ•
 
- 
   

หน้าหลัก > กิจกรรมชุมนุม GIMP
ประเภท ชุมนุมวิชาการ
ทุกวันพฤหัสบดี คาบที่ 10 (16:15 - 17:05 น.)
ห้อง 1201


 GIMP Download
 GIMP Document [Ref: http://www.thaiopensource.org]

งานที่มอบหมาย

1.

ตกแต่งภาพโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการตัดภาพและใช้ฟิลเตอร์ในการตกแต่งภาพ
ส่งมาที่อีเมล์ : jeab290@gmail.com
หัวข้อ : gimp#1
เนื้อเมล์ : ชื่อ สกุล เลขที่ ชั้น และบรรยายภาพ (ฟิลเตอร์ที่ใช้)
แนบไฟล์ : นามสกุล .jpg


2.

ออกแบบ ส.ค.ส. ขนาดไม่เกิน A4 พับครึ่ง
ให้นักเรียนนำไฟล์ ส.ค.ส.มาด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 เพื่อ print เป็น ส.ค.ส.
โควต้าสำหรับสมาชิก คนละ 2 แผ่น A4 ค่ะ 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี