หน้าหลัก > จุดประกายความคิด > ไมโครชิปสัมพัทธภาพ : Relativistic Microchips


 
 

          ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทำให้สามารถสร้างไมโครชิปที่มีกลไกการทำงานขึ้นอยู่กับสปินของอิเล็กตรอน ไมโครชิปเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการสัมพัทธ์ที่ว่า เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงภายในไมโครชิป ทำให้สนามไฟฟ้าสถิตกลายเป็นสนามแม่เหล็กบางส่วน และอิเล็กตรอนจะปรับแกนของสปินให้สอดคล้องกับแรงของสนามแม่เหล็ก

Electron Spins          สัญญาณที่เปิดอิเล็กโทรดเกต สร้างให้เกิดสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะมองเห็นสนามไฟฟ้าบางส่วนกลายเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งทำให้แกนของสปินเริ่มควงตามแรงของสนาม จากนั้นจะปิดเกต ทำให้สปินอิเล็กตรอนถูกล็อกอยู่ในทิศทางใหม่หรือเฟสใหม่
          ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเร็วของอิเล็กตรอนและกำลังของสนามไฟฟ้าที่บริเวณเกต ชิปสัมพัทธภาพจะสร้าง “ฟิท” โดยใช้ระบบเลขฐานเฟส ซึ่งมีค่าเป็นตัวเลขมากกว่า “บิท” ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเพียง 0 และ 1

Relativistic Microchips

แหล่งอ้างอิง
     สติกซ์, แกรี่ และคนอื่นๆ. ก้าวพ้นกรอบไอน์สไตน์. Beyond Einstein.
     SCIENTIFIC AMERICAN, September 2004.
     http://www.sciam.com
 

 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี