รายวิชา ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ > บทเรียนออนไลน์

     
  บทที่ 1 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  บทที่ 2 หลักการทำงานของ www
  บทที่ 3 โครงสร้างของภาษา PHP
  บทที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่
  บทที่ 5 ตัวดำเนินการ
  บทที่ ุ6
  บทที่ 7
     

หนังสืืออ้างอิง
1. นิรุธ อำนวยศิลป์, สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด PHP เพื่อการประยุกต์ใช้งาน , ซัคเซส มีเดีย.
2. สมประสงค์ ธิตินิลนิธิ, เรียนลัด PHP 4 ครอบคลุมเวอร์ชั่น 4.2, โปรวิชั่น, 2545.
 
 

 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี