รายวิชา ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ > บทเรียนออนไลน์ > บทที่4

บทที่4
ตัวแปร ชนิดข้อมูล และค่าคงที่


ตัวแปร
     การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทุกภาษาจะมีรูปแบบการประกาศตัวแปรที่แตกต่างกัน PHP ก็เป็นภาษาหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าภาษาอื่น คือ การประกาศตัวแปรของ PHP ไม่ต้องประกาศชนิดข้อมูล (Data type) เนื่องจากภาษา PHP จะกำหนดชนิดของข้อมูลตามค่าของข้อมูลที่ได้รับ

การตั้งชื่อตัวแปร
  • ชื่อของตัวแปรสามารถเป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมาย Underscore ( _ ) ได้
  • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมาย Underscore เท่านั้น ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
  • ต้องมีเครื่องหมาย $ นำหน้าเสมอ ซึ่งการเรียกใช้ตัวแปรก็ต้องมีเครื่องหมาย $ นำหน้าด้วย
  • ชื่อของตัวแปรใน PHP จะให้ความสำคัญกับตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ (Case Sensitive)
ตัวอย่างที่ 3
1
2
3
4
5
<?
   $price = 500;
   $product = "เก้าอี้";
   echo"$product ราคา $price บาท ";
?>


แสดงผลลัพธ์

     จากตัวอย่าง เป็นการกำหนดตัวแปร $price ขึ้นมาโดยกำหนดค่าให้ คือ 500 และ ตัวแปร $product ให้มีค่าเป็นข้อความว่า "เก้าอี้" ในการกำหนดค่าตัวแปรจะกำหนดหลังเครื่องหมาย Assignment Operator (=) ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และตัวแปร จากนั้นจึงแสดงผลโดยใช้คำสั่ง echo
ภาษา PHP จะมีลักษณะของ Case Sensitive เช่น $price จะเป็นคนละตัวกับ $PRICE และ $Price เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 4
1
2
3
4
5
6
<?
   $PRICE = 800;
   $price = 500;
   echo"ลดราคาเก้าอี้พิเศษ<br>";
   echo"จากปกติ $PRICE บาท <br> เหลือ $price บาท";
?>

แสดงผลลัพธ์

ชนิดข้อมูล

Integer ตัวแปรแบบเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 2, -8, 117
Floating ตัวเลขซึ่งเป็นจำนวนทศนิยม เช่น 0.001, 8.5, -3.005
String ตัวแปรอักขระ ตัวอักษร หรือข้อความ โดยต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย Double Quote (" ") เช่น "MWIT"
Array เก็บค่าตั้งแต่ 1 ค่าขึ้นไปไว้ในชื่อตัวแปรเดียวกัน โดยมี index เป็นตัวระบุตำแหน่งของแต่ละข้อมูล
Object กำหนดให้ตัวแปรนั้นเก็บคุณสมบัติของ Object ไว้ โดยใช้ชื่อ Class เป็นตัวกำหนด ชนิดข้อมูลประเภทนี้

การแปลงชนิดข้อมูล
     โดยปกติเมื่อมีการสร้างตัวแปรขึ้นมา ชนิดข้อมูลของตัวแปรจะเป็นไปตามข้อมูลที่กำหนดให้กับตัวแปรนั้น แต่หากต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้เป็นตามที่เราต้องการ เช่น เปลี่ยนข้อมูลชนิดตัวเลขไปเป็นข้อมูลชนิดสตริง หรือเปลี่ยนข้อมูลชนิดจำนวนเต็มไปเป็นข้อมูลชนิดจำนวนทศนิยม ก็สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ การแปลงชนิดข้อมูลด้วยวิธี Cast และการแปลงชนิดข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น settype()

การแปลงชนิดข้อมูลด้วยวิธี Cast
     เป็นการระบุชนิดข้อมูลที่ต้องการไว้หน้าตัวแปร โดย
(int), (integer) ใช้แปลงเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
(real), (double), (float) ใช้แปลงเป็นข้อมูลชนิดจำนวนทศนิยม
(string) ใช้แปลงเป็นข้อมูลชนิดสตริง
(array) ใช้แปลงเป็นข้อมูลชนิดอาร์เรย์
(object) ใช้แปลงเป็นข้อมูลชนิดออบเจ็ค

ตัวอย่างที่ 5
1
2
3
4
5
6
<?
   $num = 248.75;
   echo"ค่าตัวแปรก่อนการแปลงชนิดข้อมูล : $num <br>";
   $num = (int) $num;
   echo"ค่าตัวแปรหลังการแปลงชนิดข้อมูล : $num <br>";
?>

แสดงผลลัพธ์
การแปลงชนิดข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น settype
     ฟังก์ชั่น settype() เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แปลงชนิดข้อมูล ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
          settype(ตัวแปร, ชนิดข้อมูล)

ตัวอย่างที่ 6
1
2
3
4
5
6
<?
   $num = 248.75;
   echo"ค่าตัวแปรก่อนการแปลงชนิดข้อมูล : $num <br>";
   settype($num, "integer");
   echo"ค่าตัวแปรหลังการแปลงชนิดข้อมูล : $num <br>";
?>

แสดงผลลัพธ์

 การระบุชนิดข้อมูลในฟังก์ชั่น settype() นั้นจะต้องอยู่ในรูปของสตริง โดยใส่เครื่องหมาย double quote ครอบชื่อชนิดข้อมูลที่ต้องการ เช่น "integer" เป็นต้น
 
ค่าคงที่
     ค่าคงที่ คือ ตัวแปรประเภทหนึ่ง ซึ่งทั้งโปรแกรมค่าคงที่จะมีได้เพียงแค่ค่าเดี่ยว การประกาศค่าคงที่ใน PHP ทำได้โดยใช้คำสั่ง define ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบ      define (ชือค่าคงที่, ค่า)

ตัวอย่างที่ 7
1
2
3
4
5
6
<?
   define("MYNAME", "Somchai");
   define("DOGNAME", "BOG");
   define("mycolor", "blue");
   echo "<font color=", mycolor, ">";
   echo "My name is ", MYNAME, "<br>";
   echo "My dog name is ", DOGNAME, "<br>";
   echo "</font>";
?>

แสดงผลลัพธ์

          จากข้างต้นจะเห็นว่า มีการประกาศค่าคงที่ 3 ตัว และค่าคงที่ทั้ง 3 ค่านี้เวลานำไปใช้ เราจะแทรกอยู่ภายนอกเครื่องหมาย "..." (Double quote)
 
     
 

 
 
ไปที่หน้าหลัก ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไปที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี