ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานการเงินและบัญชี

ขณะนี้ ถึงระยะเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2548 แล้ว

งานการเงินได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เรียบร้อยแล้ว

ขอให้ครู - เจ้าหน้าที่ทุกท่าน โปรดมารับ และยื่นภาษี ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549 นี้

หมายเหตุ งานการเงินมีบริการ คำนวณ และยื่นภาษีให้กับทุนท่าน


 ตามมาเคลียร์เงิน
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -

 ตามมารับเงิน
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รหัส
 ชื่อเอกสาร
เอกสารที่ใช้ประกอบ , คำแนะนำ
กง.1
 - แนบสำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินที่ผ่าน การตัดแผน เรียบร้อยแล้ว
กง.2
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ
กง.3
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - หลักฐานการจ่ายเงิน เช่นใบเสร็จรับเงิน ถ้าเป็นการเบิกค่ารถ หรือค่ารถส่วนตัว
กง.4
 - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 - ใบรับรองการใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (ถ้ามี)
 - แนบหลักฐานการแสดงเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
      - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ป่วย
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สูจิบัตร ของผู้ป่วย
      - สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) กรณีที่เบิกให้คู่สมรส
      - หลักฐานการรับรองบุตร (ถ้ามี)
 
กง.5
 - ใบเสร็จค่าเทอม
 - พร้อมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับบุตร ตามข้อ กง.4
กง.6
 - ใช้ในการเบิกค่า พาหนะ และค่ารถส่วนตัว
 - หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใดที่ ทางร้านค้า หรือผู้ขาย ผู้ให้บริการไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
กง.7
 - แนบหลักฐานในการเข้าประชุม
 - บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - เบิกเงินใช้คู่กับ เอกสาร กง.03 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
กง.8
 - ใช้แนบกับ เอกสาร กง.09 หรือ กง.10 หรือ กง.11
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - และ เอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
กง.9
 - ใช้แนบกับ เอกสาร กง.08 หรือ กง.10 หรือ กง.11
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - และ เอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
กง.10
 - ใช้แนบกับ เอกสาร กง.08 หรือ กง.09 หรือ กง.11
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - และ เอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
กง.11
 - ใช้แนบกับ เอกสาร กง.08 หรือ กง.09 หรือ กง.10
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - และ เอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
กง.12
 - ใช้กับการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
 - แนบกับบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - แนบเอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
กง.13
กง.13.1
 - แนบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน
 - ใบหักล้างเงินยืม (ถ้ามีการยืมเงิน)
 - ใบเสร็จรับเงิน
 - ใบเสร็จค่าตั๋ว เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร
 - ใบเสร็จค่าที่พัก
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี)
 - ค่าอาหาร (ถ้ามี)
 - แนบเอกสาร กง.03 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
 
 เวลาขณะนี้คือ
 รวม Links การเงิน
 ธนาคาร
  • ทหารไทย
  • กรุงเทพ
  • ไทยพาณิชย์
  • ออมสิน
  • กสิกรไทย
  • กรุงไทย
  • ยูโอบี รัตนสิน
  • กรุงศรีอยุธยา
 หนังสือพิมพ์

 

 

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 มีนาคม 2549

เว็บไซต์งานการเงินและบัญชี
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
ห้อง 1202 ชั้น 1 อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0-2849-2125 ถึง 2129

เวบไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium