รายวิชา ค40108 ( เวคเตอร์ในสามมิติ )
1 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                                              0.5 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา    

           เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ เวกเตอร์สามมิติ  การบวกเวกเตอร์
การลบเวกเตอร์  การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์  ภาพฉายเชิงเวกเตอร์  ภาพฉายเชิงสเกลาร์  ผลคูณเชิงสเกลาร์  และผลคูณเชิงเวกเตอร
           เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    
  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
  • หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์
  • หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้
  • หาภาพฉายเชิงเวกเตอร์ และภาพฉายเชิงสเกลาร์ได้
  • สามารถนำภาพฉายเชิงเวกเตอร์ และภาพฉายเชิงสเกลาร์ไปประยุกต์ใช้ได้


หน่วยการเรียน

จำนวนคาบเรียน

โครงการสอน

แผนการประเมิน
ผลการเรียนรู้และกำหนดการ
มอบหมายงาน

เนื้อหา

 

แบบฝึกหัด


0.5 หน่วยการเรียน

1 คาบ / สัปดาห์

เอกสาร

เอกสารเอกสาร
     แบบฝึกหัดชุดที่ 1
     แบบฝึกหัดชุดที่ 2
     แบบฝึกหัดชุดที่ 3
     แบบฝึกหัดชุดที่ 4
     แบบฝึกหัดชุดที่ 5
     แบบฝึกหัดชุดที่ 6

 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2849-7187 Fax. 0-2849-7183