รายวิชา ค40106 ( สถิติเบื้องต้น )
4 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                                              2.0 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา    

              เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ   การให้เหตุผล
เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

  1. แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล
  2. สถิติเชิงพรรณนา  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดตำแหน่งและการเปรียบเทียบ  การวัดการ-กระจาย และการวัดการแจกแจง
  3. สถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น  การอนุมานเชิงสถิติสำหรับประชากรเดียว  การอนุมานเชิงสถิติสำหรับสองประชากรที่มีอิสระและมีความสัมพันธ์กัน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   
  • เข้าใจกระบวนการทางสถิติ
  • นำวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้
  • นำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ และในชีวิตประจำวันได้


หน่วยการเรียน

จำนวนคาบเรียน

โครงการสอน

แผนการประเมิน
ผลการเรียนรู้และกำหนดการ
มอบหมายงาน

เนื้อหา

แบบฝึกหัด


2.0 หน่วยการเรียน

4 คาบ / สัปดาห์

เอกสาร

เอกสารเอกสาร

     แบบฝึกหัดชุดที่ 1
     แบบฝึกหัดชุดที่ 2
     แบบฝึกหัดชุดที่ 3
     แบบฝึกหัดชุดที่ 4
     แบบฝึกหัดชุดที่ 5
     แบบฝึกหัดชุดที่ 6
     แบบฝึกหัดชุดที่ 7
     แบบฝึกหัดชุดที่ 8


 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2849-7187 Fax. 0-2849-7183