รายวิชา ค30201 ( ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 )
3 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                                              1.5 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา    

            ศึกษาเกี่ยวกับระบบสมการและอสมการ การหาคำตอบของระบบสมการและอสมการ เศษส่วนย่อย
การเขียนกราฟของระบบอสมการ กำหนดการเชิงเส้น
            ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ เมทริกซ์และระบบสมการ การดำเนินการของเมทริกซ์
ตัวผกผันของเมทริกซ์จัตุรัส ดีเทอร์มินันต์ บทประยุกต์ของเมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์
            ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์สามมิติ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์
ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์
            เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ใน การเรียนรู้สิ่งต่างๆ
และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงาน
อย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง
ทดลอง สรุป รายงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    
  • วิเคราะห์และหาคำตอบของระบบสมการ และอสมการเชิงเส้นได้
  • สามารถแยกฟังก์ชันตรรกยะเป็นเศษส่วนย่อยได้
  • นำความรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้นไปใช้แก้ปัญหาได้
  • สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมทริกซ์และการดำเนินการของเมทริกซ์ได้
  • หาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์มิติ n x n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกและแก้สมการโดยใช้เมทริกซ์ได้
  • หาผลบวกเวกเตอร์ และผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ได้
  • หาขนาด และทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้
  • หาผลคูณเชิงเวกเตอร์ได
  • นำความรู้เรื่องผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ไปประยุกต์ใช้ได้


หน่วยการเรียน

จำนวนคาบเรียน

โครงการสอน

แผนการประเมิน
ผลการเรียนรู้และกำหนดการ
มอบหมายงาน

เนื้อหา

 

แบบฝึกหัด


1.5 หน่วยการเรียน

3 คาบ / สัปดาห์

เอกสาร

เอกสารเอกสาร
     แบบฝึกหัดชุดที่ 1
     แบบฝึกหัดชุดที่ 2
     แบบฝึกหัดชุดที่ 3
     แบบฝึกหัดชุดที่ 4
     แบบฝึกหัดชุดที่ 5
     แบบฝึกหัดชุดที่ 6

 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2849-7187 Fax. 0-2849-7183