รายวิชา ค40104 ( แคลคูลัสเบื้องต้น )
6 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                                                              3.0 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา    

              เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล    เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
                ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และรากที่ n ของจำนวนจริง
                ระบบจำนวนเชิงซ้อน การแทนจำนวนเชิงซ้อนด้วยจุดหรือเวกเตอร์ในระนาบ กราฟและ  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและสมการพหุนาม
                แคลคูลัสเบื้องต้น หาลิมิตของฟังก์ชันโดยวิธีกราฟ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความชันของเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท
                อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
                เพื่อเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง        
  


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    
 • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
 • เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริง ที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
 • หาค่าประมาณของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง โดยใช้วิธีคำนวณที่เหมาะสม
 • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้
 • หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก
 • แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
 • หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 • บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
 • หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้
 • นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ได้
 • หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 • หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้ และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กำหนดให้ได้
  นำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ และในชีวิตประจำวันได้


หน่วยการเรียน

จำนวนคาบเรียน

โครงการสอน

แผนการประเมิน
ผลการเรียนรู้และกำหนดการ
มอบหมายงาน

เนื้อหา

 

แบบฝึกหัด


3.0 หน่วยการเรียน

6 คาบ / สัปดาห์

เอกสาร

เอกสาร


 

เอกสาร 1 (ส่วนจำนวนเชิงซ้อน)
เอกสาร 2 (ส่วนฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและลอการิทึม)
เอกสาร 3 (ส่วนลิมิต ความต่อเนื่อง และแคลคูลัส)

     แบบฝึกหัดชุดที่ 1
     แบบฝึกหัดชุดที่ 2
     แบบฝึกหัดชุดที่ 3
     แบบฝึกหัดชุดที่ 4
     แบบฝึกหัดชุดที่ 5
     แบบฝึกหัดชุดที่ 6

 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2849-7187 Fax. 0-2849-7183