ศูนย์รวมเอกสารประกอบการสอนเจ๋ง ๆ
Document No.
Update
Document Topic
Lesson
DOCUMENT 1
[2007-Oct-27]
สถิติเบื้องต้น
Statistic
DOCUMENT 2
[2007-Oct-27]
Improper Integral (By Robert Marik)
Calculus
DOCUMENT 3
[2007-Oct-27]
Indefinite Integral (By Robert Marik)
Calculus
DOCUMENT 4
[2007-Oct-27]
Integration By Part (By Miki Sepala)
Calculus
DOCUMENT 5
[2007-Oct-27]
Mean Value Theorem (By Miki Sepala)
Calculus
DOCUMENT 6
[2007-Oct-27]
Fundamental Theorem of Calculus (By Miki Sepala)
Calculus
DOCUMENT 7
[2007-Oct-27]
Riemann Sums(By Miki Sepala)
Calculus
DOCUMENT 8
[2007-Oct-27]
Partial Fraction (By Miki Sepala)
Calculus
 
 
สาขาวิชาคณิตศาตร์ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณทล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0 2441 5200 ต่อ 5101-5107 Fax. 0 2441 5213