ประวัติส่วนตัว


ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

วันเกิด

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

: นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ

: อ้อย

: 18 ตุลาคม

: 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

: 02-849-7187

: dainujung@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ปริญญาโท

: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงาน

ปี 2544 - ปัจจุบัน

: ครูวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)