<< กลับหน้าหลัก Olympic
<< ประจำปี พ.ศ. 2550
ประจำปี พ.ศ.2549

จัดโดย สสวท.
ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 คน ดังนี้


นางสาวพิชญา โพธิ์ลิ้มธนา


          โดย นางสาวพิชญา โพธิ์ลิ้มธนา ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Olympiad in Informatics ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2549 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 13 – 20 สิงหาคม 2549 อีกด้วย
          ดูผลการแข่งขัน และชมอัลบั้มภาพ การไปส่งผู้แทนประเทศ | งาน IOI2006 ณ เม็กซิโก | การไปรับผู้แทนประเทศ

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

1

นายธนชาติ

นิละนนท์

2

นางสาวพิชญา

โพธิ์ลิ้มธนา

3

นายยุทธนา

มหิทธิหาญ

4

นายสรวิศ

ช่างภิญโญ

5*

นายพิชญุตม์ อุปพันธ์

6*

นายต่อ วิริยะสุเมธี
*ได้รับสิทธิ์เข้าค่าย 2 จากการเข้าค่ายในปี 48

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 8 คน ดังนี้

1

นายธีศิษฏ์

มคะปุญโญ

เหรียญเงิน

2

นายนภัทร

ลือวิเศษไพบูลย์

เหรียญทองแดง

3

นางสาวพิชญา

โพธิ์ลิ้มธนา

เหรียญทองแดง

4

นายยุทธนา

มหิทธิหาญ

เหรียญทองแดง

5

นายสรวิศ

ช่างภิญโญ

เหรียญทองแดง

6

นายธนชาต

นิละนนท์

เหรียญทองแดง

7

นายประพีร์พัฒน์

เอื้อวิจิตรพจนา

เหรียญทองแดง

8

นายอภิวัฒน์

จันทวิบูลย์

เหรียญทองแดง

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบรอบที่ 2(สสวท.) : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 25 คน ดังนี้

1

นายคุณัชญ์

ธาราศรีสุทธิ

14 นางสาวพิชญา โพธิ์ลิ้มธนา

2

นางสาวคุลิกา

ชมวงศ์

15 นายยุทธนา มหิทธิหาญ

3

นายณัฐวุฒิ

สุวรรณวัชรชาติ

16 นายรวิ สายสุวรรณ

4

นายทัตธนนันต์

นวลมณี

17 นายรัตนชัย รมัยธิติมา

5

นายทิวสน

สีอุ่น

18 นายสรณ แซ่อุย

6

นายธนชาติ

นิละนนท์

19 นายสรวิศ ช่างภิญโญ

7

นายธนพงษ์

ภูริพันธุ์ภิญโญ

20 นางสาวสริตา บุญย์ศุภา

8

นายธีรวัฒน์

ทรงยศ

21 นายสุธี คงเกียรติไพบูลย์

9

นายธีรัช

ศักดิ์เดชยนต์

22 นายธีศิษฏ์ มคะปุญโญ

10

นายนภัทร

ลือวิเศษไพบูลย์

23 นายประพีร์พัฒน์ เอื้อวิจิตรพจนา

11

นางสาวบัณฑิตา

บริสุทธิ์บัวทิพย์

24 นายพรหมพงศ์ ภควันต์วงศ์

12

นายปัญญวัฒน์

อภิวัฒนกุล

25 นายอภิวัฒน์ จันทวิบูลย์

13

นายพงศกร

สุขจันทร์นิมิต

     

จัดโดย ศูนย์ สอวน.
ตัวแทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : จำนวน 6 คน
โดยไดัรับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิก สอวน. ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ดังนี้


วางเมาส์ที่ภาพแต่ละคนเพื่อดูชื่อ และคลิ้กเพื่อดูภาพใหญ่

1

นายณัฐชนนท์

อังคธร

ระดับดีเยี่ยม

2

นายสุธี

คงเกียรติไพบูลย์

ระดับดีเยี่ยม

3

นายสรวิศ

ไพบูลย์รัตนากร

ระดับดีมาก

4

นายบุญญฤทธิ์

สมเรียววงศ์กุล

ระดับดี

5

นายประยุกต์

เจตสิกทัต

เกียรติบัตร

6

นายปิยะวัฒน์

มาตระกูล

เกียรติบัตร
  << ประจำปี พ.ศ. 2550

Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel. +66 2849 7000
Our school นายปิยะวัฒน์  มาตระกูล นายประยุกต์  เจตสิกทัต นายณัฐชนนท์  อังคธร นายบุญญฤทธิ์  สมเรียววงศ์กุล นายสรวิศ  ไพบูลย์รัตนากร นายสุธี  คงเกียรติไพบูลย์