ประจำปี พ.ศ.2551
ประจำปี พ.ศ.2550
ประจำปี พ.ศ.2549
ประจำปี พ.ศ.2548
ประจำปี พ.ศ.2547

ประจำปี พ.ศ.2551

จัดโดย สสวท.


ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 คน ดังนี้


นายวิสิฐ   ภัทรนุธาพร


นายอาภาพงศ์   จันทร์ทอง          โดย นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง ได้รับเหรียญเงิน และนายวิสิฐ ภัทรนุธาพร ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Olympiad in Informatics ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2551 ณ กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์
          ดูผลการแข่งขัน

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้

นายธีรสิทธิ์ อิสรานนท์

นายพุฒิ ไทยภูมิ

นายวิสิฐ ภัทรนุธาพร

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

นายสุธี คงเกียรติไพบูลย์

นายอาภาพงศ จันทร์ทอง *

*ได้รับสิทธิ์เข้าค่าย 2 จากการเข้าค่ายในปี 50


ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 คน ดังนี้

1

นายธีรสิทธิ์

อิสรานนท์

เหรียญทอง

2

นายวิสิฐ

ภัทรนุธาพร

เหรียญเงิน

3

นายสุธี

คงเกียรติไพบูลย์

เหรียญเงิน

4

นายพุฒิ

ไทยภูมิ

เหรียญทองแดง

5

นายสรวิศ

ไพบูลย์รัตนากร

เหรียญทองแดง

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบรอบที่ 2(สสวท.) : นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับคัดเลือก จำนวน 16 คน ดังนี้

1

นายกนกนก  อนุชา    

2

นายกฤตนันท์  เพียกขุนทด    

3

นายณัฎฐวุฒิ  จิรอร่าม    

4

นางสาวณัฐชา  เตชาชัยนิรันดร์    

5

นายธนภัทร์  คุ้มสุภา    

6

นายธีรพล  เตียวมรกฎ    

7

นายธีรสิทธิ์  อิสสรานนท์    

8

นายปฏิภาณ  ประเสริฐสม    

9

นายประยุกต์  เจตสิกทัต    

10

นายพุฒิ   ไทยภูมิ    

11

นายภู   เจริญวัฒนากุล    

12

นางสาวมณีรัตน์   เติมธนาสมบัติ     

13

นายศุภกร   เชื้อบุญชัย    

14

นายสรธัญ   จตุรพฤกษ์    

15

นายสรวิศ   ไพบูลย์รัตนากร    

16

นายสิทธ์พงษ์   ธำรงไพโรจน์    

17

นายสุธี  คงเกียรติไพบูลย์    

18

นายสุรเกียรติ  ลีละศิธร    


จัดโดย ศูนย์ สอวน.
ตัวแทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ : จำนวน 6 คน
โดยไดัรับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิก สอวน. ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ดังนี้

1

นายวิสิฐ

ภัทรนุธาพร

ระดับดีเยี่ยม

2

นายวัชรพล

วัชรวิเศษกุล

ระดับดี

3

นางสาวปชญา

สายลมุล

ระดับดี

4

นายมานะ

บวรผดุงกิตติ

ระดับดี

5

นางสาวสุพิชญา

สุจริยากุล

ระดับดี

6

นางสาวภณนียา

นิ่มปุญญกำพงษ์

ระดับดี
 

Computer & Technology Department
Building 1 Mahidol Wittayanusorn School
364 Moo 5, Salaya, Buddhamonthon, Nakhon Pathom, Thailand 73170
Tel. +66 2849 7000
Our school