Untitled Document

ผลงานวิชาการ สาขาวิชาเคมี

                        ปีการศึกษา 2553


โครงการวิจัย

    นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ทำงานวิจัยเรื่อง "สื่อการสอนโมเดลกระดาษเพื่อศึกษาโครงสร้าง สารโควาเลนต์ ์จากการพัฒนาโปรแกรมโอริกามิ และเปเปอร์ตัด" ซึ่งเป็นโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสอง ตามโครงการ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครํ้งที่ 13 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(Nectech)ิ
    นายวีรวุฒิ เทียนขาว ร่วมทำงานวิจัยในชั้นเรียนในโครงการบัณาสสมโภช ประจำปีการศึกษา 2553 กับ
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสุนทร พรจำเริญ เรื่อง "ถ่านจากผักตบชวา"
       นายวชิรศรณ์ แสงสุวรรณ ทำงานวิจัยในชั้นเรียนในโครงการบัณาสสมโภช ประจำปีการศึกษา 2553 เรื่อง
"การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของแป้งที่ทำจากข้าวกล้องชนิดต่างต่าง "ร่วมกับ นายสรชัย แซ่ลิ่ม
และนางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
      นางสาวศศินี อังกานนท์ ทำงานวิจัยในชั้นเรียนในโครงการบัณาสสมโภช ประจำปีการศึกษา 2553 เรื่อง "น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอในการยับยั้งแบคทีเรีย" ร่วมกับนางสาวเมษ์สุวัลย์ พงษ์ประมูล ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
      นางสาวศศินี อังกานนท์ ทำงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง "การพัฒนาโมเดลลูกปิงปองในการสร้างจินตนาการ
เรื่องการจัดเรียงอนุภาค ในโครงสร้างผลึก"

นำเสนอผลงาน

    นายวัลลภ คงนะ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง "Adsorpyion and Desorption if Dissolved Organic Matters on Activated Carbon" ในงาน The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 ณ Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพ
 
    นายวชิรศรณ์  แสงสุวรรณ  เข้าร่วมและนำเสนองาน เรื่อง On Being a Scientist: Scientifically gifted students’ perspective in Thailand  ในงาน The 11th Asia Pacific Conference on Giftedness ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553
                                                             
 
     นายวชิรศรณ์  แสงสุวรรณ  ได้รับรางวัล Excellent Thesis  เรื่อง Concerns on Climate Change: Science and Mathematics Gifted Students’ Perspective ในงาน Shanghai Municipal Science & Technology Commission และ Shanghai Municipal Education Commission  ณ เมืองเซี่ยงไฮ้  ประเทศจีน ระหว่างวันที่  12-18 กรกฎาคม 2553
    
 
     นางสาวอุษา  จีนเจนกิจ นำเสนอผลงานแบOral Presentation เรื่อง An inquiry learning unit for enhancing elementary pre-service teachers understanding of factors affecting chemical reaction rate ในงาน 17th international conference on learning ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2553 ณ Institute of Education, Hong Kong
 
      นายวชิรศรณ์  แสงสุวรรณ  นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง“The Incorporation of Ethics into a Science Classroom” The 14th International Organization for Science and Technology Education Symposium (IOSTE 2010) ณ เมือง Bled ประเทศ สโลเวเนีย University of Ljubljana and the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) 13-18 มิถุนายน  2553
                                          
 
      นางสาวอุษา จีนเจนกิจ  เสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง Secondary level chemical kinetics laboratory based on the iodate-sulfite-thiosulfate reaction ในงาน American Chemical Society (ACS) 239th  Spring 2010 National Meeting & Exposition ระหว่างวันที่ 21- 25 มีนาคม 2553 (Chemistry for a sustainable world); Chemistry Education Research ณ San Francisco, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
        นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง น.ส.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา และนายวัลลภ  คงนะ  นำเสนอโครงงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนใช้ในระบบ  E-Learning” นงานการประชุมและผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี19-20 มีนาคม 2553 จัดโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพมหานคร
        นางสาวอุษา  จีนเจนกิจ  เสนอผลงานเรื่อง International Collaboration in Educational Research between IUPUI and Mahidol University, Thailand   ในงาน Edward-C-Moore-Symposium วันที่ 4 มีนาคม 2553 ที่ Campus center of Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI), Indian ประเทศสหรัฐอเมริกา
   

บริการวิชาการ

    นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานโรงเรียนในฝัน ของธนาคารกรุงไทย
ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2553
         นางสาวศศินี อังกานนท์ เป็นหนึ่งในคณะต้อนรับนักเรียน ครู และ ศน.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น.
          นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษาและนางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสังเกตุการณ์
การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด จันทบุรี ณ อ่าวค้งกระเบนและโรงเรียนศรียานุสรณ์
ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2553
 
         นางสาวศศินี อังกานนท์ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสังเกตุการณการ์จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจิญ ศรีสะเกษ และมุกดาหาร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียน ศรีปทุมพิทยาคาร ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2553
          นายวชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และนางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสังเกตุการณ์
การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553
           นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง, นายสรชัย แซ่ลิ่ม, นายสาโรจน์ บุญเส็ง และคณะครูจากสาขาอื่น ๆ  ได้เป็นวิทยากรไปอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2553
            นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิ์รักษา, นายวชิรศรณ์  แสงสุวรรณ, นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ, นายสาโรจน์  บุญเส็ง, นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย และนายวัลลภ คงนะ ได้เป็นวิทยากรประจำฐานและเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม “เทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ” ระหว่างวันที่ 11-12 ส.ค. 2553
            นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง ปฏิบัติกิจกรรมค่ายพี่ช่วยน้อง ณ โรงเรียนบ้านพาดหมอน จังหวัดนครปฐม  และ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2553
            นายสรชัย  แซ่ลิ่ม  ปฏิบัติกิจกรรมค่ายพี่ช่วยน้อง ณ โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค. 2553
             นายสรชัย แซ่ลิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปอบรมเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2553
             นายสรชัย แซ่ลิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายเรื่องการทำโครงงาน ในการอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้อง 212 อาคารมหิตาธิเบส คณะพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 
              นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสังเกตุการณ์ การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ
ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ์ สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้น จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2553
              นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิ์รักษา  ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประชุมวิชาการ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับครู ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2553
               นางสาวศศินี  อังกานนท์ นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิ์รักษา  นายวีรวุฒิ  เทียนขาว เป็นครูพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาโครงงานประจำกลุ่ม  ตลอดจนพาคณะฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน ในการประชุม
ปฏิบัติการ "บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงและการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. 2553 
 
             คณะครูในสาขาวิชาเคมีได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาความรูู้และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับ
มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2553

ฝึกปฏิบัติการ

เรื่องไฟฟ้าเคมี : สอนไฟฟ้าเคมีอย่งไรให้สนุก

)- นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
)- นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา
)- นางสาวศศินี อังกานนท์
)- นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย

  เรื่อง สารอินทรีย์ : ครูวิทย์พิชิตหมู่ฟังก์ชัน )-นายสรชัย แซ่ลิ่ม
)- นายสา้โรจน์ บุญเส็ง
)- นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
  เรื่อง โครงสร้างอะตอม : ไขปริศนาเส้นสเปกตรัม )- นายศราวุทธ แสงอุไร
)- นายวีรวุฒิ เทียนขาว
)- นายวัลลภ คงนะ

ศึกษาดูงาน

 

                   วันที่ 5-11 เมษายน 2553 : นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ ครูวิชาการ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับ โรงเรียน National University of Singapore(NUS) ประเทศสิงคโปร

                   วันที่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2553 : นายสรชัย แซ่ลิ่ม ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับ โรงเรียน Leo Baeck Education Center ประเทศอิสราเอล
                   วันที่ 19 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2553 : นางสาวศศินี อังกานนท์ ครูวิชาการ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับ โรงเรียน Korea Science Academy of KIAST (KSA) ประเทศเกาหลีใต้

                    
                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 : นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ครูเชี่ยวชาญ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับ โรงเรียน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr ประเทศอังกฤษ                                                           สาขาวิชาเคมี
                          ชั้น 5 อาคาร 3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(องค์การมหาชน)
                         ตำบล ศาลายา    อำเภอ พุทธมณฑล    จังหวัด นครปฐม 73170
                               โทรศัพท์ 02-8497231 โทรสาร 02-8497231


Copyright © 2009 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.

You are the visitor number       Since January 12,2004