หน้าหลัก ภารกิจของสาขาวิชา ตัวชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการดำเนินงาน บุคคลากร หลักสูตร แหล่งการเรียนรู้ ติดต่อสาขา
             

 

แหล่งการเรียนรู้ด้านชีววิทยา
เอกสาร
เอกสารใช้เฉพาะภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนอ่านทบทวนบทเรียนหรือเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน
เอกสารเรื่อง พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
  แผนการสอนฉบับย่อ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559
  PowerPoint บทนำ และโครโมโซม
  PowerPoint การแบ่งเซลล์และวัฎจักรของเซลล์
  แบบฝึกหัดเรื่อง การแบ่งเซลล์
  Powerpoint การค้นพบสารพันธุกรรม
  PowerPoint Central Dogma
  PoerPoint Gene Expression
  PowerPoint Evolution
  Powerpoint Human Evolution
 
เอกสารเรื่อง การสืบค้นข้อมูล (SINOS)
  การสืบค้นข้อมูล
เอกสารเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

บทนำ
ไวรัส
แบคทีเรีย
โปรติสต์
เห็ดรา
สัตว์
พืช
เอกสารเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์
  พฤติกรรมของสัตว์
เอกสาร pdf ของ PowerPoint เรื่อง นิเวศวิทยา (Ecology)
  การศึกษานิเวศวิทยา การถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร
  วัฎจักรสาร Biogeochemical cycle
  นิเวศวิทยาประชากร
  นิเวศวิทยาของสังคมสิ่งมีชีวิต
  นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ
เอกสาร pdf ของ PowerPoint เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์
  พฤติกรรมของสัตว์
 
MOODLE
นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนในระบบ Moodle ได้ที่นี่
     
     
 
สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 028497241 โทรสาร 028497242